Menu

BẢY SỰ NGHIỆP NGỢI KHEN ĐỨC CHÚA TRỜI

Thứ Bảy, 15-04-2017 | 8:21AM GMT+7
0


 

BẢY SỰ NGHIỆP NGỢI KHEN

ĐỨC CHÚA TRỜI

THI-THIÊN 144-150

 

Ngợi khen là chúc tụng, là tôn vinh, là rao truyền cảm tạ, là ca hát lớn

tiếng, là cầu khẩn, là thờ phượng và là thuật lại kỷ niệm Đức Chúa TrờiVậy thì sự nghiệp của đời người cảm nhận được mục đích tối thượng là ngợi khen Đức Chúa Trời !

 

1.     Tại sao (Why) phải ngợi khen Đức Chúa Trời !

 

Sự nghiệp thứ nhất biết được nguyên nhân con người và muôn

Vật phải ngợi khen vì Ngài là:

 

·        Đức Chúa Trời là Vua, là Đấng Tạo Hóa

Hỡi Vua, là Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ tôn cao Ngài, Chúc tụng danh Ngài đến đời đời vô cùng. Đức Giê-hô-va là lớn và Ngài là Đấng dựng nên trời đất, Biển, và mọi vật ở trong đó; Ngài giữ lòng thành thực đời đời (TT 145:1, 146:6)

 

·        Đức Chúa Trời là Đấng Giải Cứu

-         1 Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va thay, là hòn đá tôi! Ngài dạy tay tôi đánh giặc,Tập ngón tay tôi tranh đấu.2 Ngài là sự nhân từ tôi, đồn lũy tôi, Nơi ẩn náu cao của tôi, và là Đấng giải cứu tôi,Cũng là cái khiên tôi, và nơi tôi nương náu mình;
Ngài bắt dân tôi phục dưới tôi.(TT 144:1-2)

 

·        Đức Chúa Trời làm ơn lành, làm thỏa nguyện

-         Đức Giê-hô-va hay làm ơn, có lòng thương xót,
Chậm nóng giận, và đầy sự nhân từ 9 Đức Giê-hô-va làm lành cho muôn người, Sự từ bi Ngài giáng trên các vật Ngài làm nên. Ngài làm thỏa nguyện mọi người kính sợ Ngài; Cũng nghe tiếng kêu cầu của họ, và giải cứu cho (TT 145:8-9, 19)

 

·        Đức Chúa Trời là Đấng Chữa lành

Khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Vì là điều tốt. Hãy hát ngợi khen Đức Chúa Trời chúng ta; vì là việc tốt lành. Sự ngợi khen hiệp lễ nghi.2 Đức Giê-hô-va xây cất Giê-ru-sa-lem; Ngài hiệp lại những kẻ bị tản lạc của Y-sơ-ra-ên,3 Chữa lành người có lòng đau thương,Và bó vít của họ.(TT 147:1-3)

 

·        Đức Chúa Trời là Đấng ban phước, ban bình an

Vì Ngài đã làm cho then cửa ngươi nên vững chắc,
Ban phước cho con cái ngươi ở giữa ngươi.14 Ngài giáng bình an trong bờ cõi ngươi, Làm cho ngươi được đầy dẫy lúa miến tốt nhất. (TT 147:13-14)

 

2.     Điều gì (What) khiến ngợi khen Đức Chúa Trời !

 

Sự nghiệp thứ hai khiến con người và muôn vật ngợi khen Ngài

 là:

·        Loài người được Chúa đoái đến

Hỡi Đức Giê-hô-va, loài người là chi, mà Ngài nhận biết nó? Con người là gì, mà Ngài đoái đến? 4 Loài người giống như hơi thở, Đời người như bóng bay qua (TT 144:3-4)

 

·        Muôn vật đều ngữa trông Chúa

-         Con mắt muôn vật đều ngửa trông Chúa, Chúa ban cho chúng đồ ăn tùy theo thì.16 Chúa xòe tay ra, Làm cho thỏa nguyện mọi loài sống. 17 Đức Giê-hô-va là công bình trong mọi đường Ngài, Hay làm ơn trong mọi công việc Ngài.(TT 145:15-17)

 

·        Mọi người được Chúa đáp ứng cách công bình

-         Đoán xét công bình cho kẻ bị hà hiếp, Và ban bánh cho người đói. Đức Giê-hô-va giải phóng người bị tù; 8 Đức Giê-hô-va mở mắt cho người đui; Đức Giê-hô-va sửa ngay lại những kẻ cong khom; Đức Giê-hô-va yêu mến người công bình; 9 Đức Giê-hô-va bảo hộ khách lạ, Nâng đỡ kẻ mồ côi và người góa bụa; Nhưng Ngài làm cong quẹo con đường kẻ ác (TT 146:7-9)

·        Người khiêm nhường được Chúa nâng đỡ

-         Ngài đếm số các vì sao, Gọi từng tên hết thảy các vì ấy.5 Chúa chúng tôi thật lớn, có quyền năng cả thể; Sự thông sáng Ngài vô cùng vô tận. 6 Đức Giê-hô-va nâng đỡ người khiêm nhường,Đánh đổ kẻ ác xuống đất. (TT 147:4-6)

 

3.     Ai sẽ ( Who) sẽ ngợi khen Đức Chúa Trời !

 

Sự nghiệp thứ ba bày tỏ con người và muôn vật đang ngợi khen Ngài là:

 

·        Cá nhân ngợi khen Chúa

2 Trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va; Hễ tôi còn sống chừng nào tôi sẽ hát xướng cho Đức Chúa Trời tôi chừng nấy.(TT 146:2)

 

·        Cả thành phố ngợi khen Chúa

Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va! Ớ Si-ôn, hãy ca tụng Đức Chúa Trời ngươi! (TT 147:12)

 

·        Các từng trời, cơ binh thiên sứ, mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao và nước trên các từng trời  đều phải ngợi khen Ngài.

-         Ha-lê-lu-gia! Từ các từng trời hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va! Hãy ngợi khen Ngài trong nơi cao cả! 2 Hỡi hết thảy các thiên sứ Ngài, hãy ngợi khen Ngài! Hỡi cả cơ binh Ngài, hãy ngợi khen Ngài! 3 Hỡi mặt trời, mặt trăng, hãy ngợi khen Ngài!
Hỡi hết thảy ngôi sao sáng, hãy ngợi khen Ngài! 4 Hỡi trời của các từng trời, hỡi nước trên các từng trời, Hãy ngợi khen Ngài! (TT 148:1-4)

 

·        Muôn loài vạn vật trong nước dưới đất đều ngợi khen

Chúa

Hỡi các quái vật của biển, và những vực sâu, Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va từ nơi đất. 8 Hỡi lửa và mưa đá, tuyết và hơi nước, Gió bão vâng theo mạng Ngài,9 Các núi và mọi nổng, Cây trái và mọi cây hương nam, 10 Thú rừng và các loài súc vật, Loài côn trùng và loài chim (TT 148:7-10).

 

·        Những vua, các dân tộc, quan trưởng thế gian; trai trẻ, gái đồng trinh; người già cả cùng trẻ con thảy đều ngợi khen Chúa.

Những vua thế gian và các dân tộc, Công hầu và cả quan xét của thế gian, 12 Gã trai trẻ và gái đồng trinh, Người già cả cùng con nhỏ:13 Cả thảy khá ngợi khen danh Đức Giê-hô-va! Vì chỉ danh Ngài được tôn cao cả; Sự vinh hiển Ngài trổi cao hơn trái đất và các từng trời (TT 148:11-13)

 

·        Phàm vật chi thở phải ngợi khen Chúa

Phàm vật chi thở, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va!

Ha-lê-lu-gia! (TT 150:6)

 

4.     Cách thức (How) để ngợi khen Đức Chúa Trời!

 

 Sự nghiệp thứ tư mô tả mọi phương cách con người và muôn vật đang ngợi khen Ngài là:

 

·        Hát ngợi khen Chúa bằng đàn mười dây

Hỡi Đức Chúa Trời, tôi sẽ hát xướng cho Chúa một bài ca mới, Lấy đàn cầm mười dây mà hát ngợi khen Chúa.(TT 144:9)

 

·        Rao truyền về quyền năng và công bình Chúa

6 Người ta sẽ nói ra sự năng lực về việc đáng kinh của Chúa; Còn tôi sẽ rao truyền sự cao cả của Chúa. 7 Người ta sẽ truyền ra kỷ niệm về sự nhân từ lớn của Chúa.Và hát lớn lên sự công bình Chúa. (TT 145:6-7)

 

·        Hát cảm tạ Chúa bằng việc gảy đàn cầm

Hãy hát sự cảm tạ cho Đức Giê-hô-va, Gảy đàn cầm mà ngợi khen Đức Chúa Trời chúng tôi. Bèn là đẹp lòng người kính sợ Ngài, Và kẻ trông đợi sự nhân từ của Ngài (TT  147:7,11)

 

·        Dùng nhạc khí, thổi sáo, đàn sắt đàn cầm, trống cơm, nhảy múa, dùng chập chỏa dội tiếng, Mã la kêu rền ngợi khen Chúa.

Hãy ngợi khen Ngài vì các việc quyền năng Ngài! Hãy ngợi khen Ngài tùy theo sự oai nghi cả thể của Ngài!3 Hãy thổi kèn ngợi khen Ngài, Gảy đàn sắt đàn cầm mà ca tụng Ngài!4 Hãy đánh trống cơm và nhảy múa, mà hát ngợi khen Ngài! Hãy gảy nhạc khí bằng dây và thổi sáo, mà ca tụng Ngài!5 Hãy dùng chập chỏa dội tiếng, Mã la kêu rền, mà ngợi khen Ngài! (TT 150:2-5)

 

5.     Khi nào (When) ngợi khen Đức Chúa Trời!

 

Sự nghiệp thứ năm cảm thúc con người và muôn vật đang ngợi khen Ngài ở bất kỳ lúc nào

 

 

·        Hằng ngày ngợi khen Chúa

Hằng ngày tôi sẽ chúc tụng Chúa, Ngợi khen danh Chúa đến đời đời vô cùng. 3 Đức Giê-hô-va là lớn và đáng ngợi khen thay; Sự cao cả Ngài không thể dò xét được (TT 145:2-3)

 

·        Trọn đời sống ngợi khen Chúa

2 Trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va; Hễ tôi còn sống chừng nào tôi sẽ hát xướng cho Đức Chúa Trời tôi chừng nấy. (TT 146:1-2)

 

·        Đời đời sẽ ngợi khen Chúa

Miệng tôi sẽ đồn ra sự ngợi khen Đức Giê-hô-va; Nguyện cả loài xác thịt chúc tụng danh thánh của Ngài, Cho đến đời đời vô cùng.(TT 145:21)

 

6.     Ở đâu (Where) phù hợp ngợi khen Đức Chúa Trời !

 

Sự nghiệp thứ sáu thay đổi con người và muôn vật đang ngợi khen Ngài trong sự hiện diện thánh.

 

·        Trong Hội các thánh của Chúa

Ha-lê-lu-gia! Hãy hát xướng cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới! Hãy hát ngợi khen Ngài trong hội các thánh Ngài. (TT 149:1)

·        Tại trên giường cũng ngợi khen Chúa

Nguyện các thánh Ngài mừng rỡ về sự vinh hiển, Hát vui vẻ tại trên giường mình! (TT 149:5)

 

·        Trong nơi thánh Ngài là nơi ngợi khen

1 Ha-lê-lu-gia! Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va trong nơi thánh Ngài! Hãy ngợi khen Ngài trên bầu trời về quyền năng Ngài! (TT 150:1

 

7.     Quyết định (Which) thích ngợi khen Đức Chúa Trời

 

Sự nghiệp thứ bảy tạo nên con người và muôn vật đang ngợi khen Ngài một cách phước hạnh.

 

·        Phước hạnh đối với dân tộc ngợi khen Chúa

15 Phước cho dân nào được quang cảnh như vậy!
Phước cho dân nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình! (TT 144:15).

·        Dư dật sung mãn trong việc ngợi khen Chúa

Nguyện kho lẫm chúng tôi được đầy dẫy, Có đủ các thứ lương thực; Nguyện chiên chúng tôi sinh sản hằng ngàn hằng muôn Trong đồng ruộng chúng tôi.14Nguyện bò cái chúng tôi sinh đẻ nhiều; Nguyện chớ có sự triệt hạ, sự ra xông đánh, Hay là tiếng la hãi trong các hàng phố chúng tôi. (TT 144:12-14)

 

·        Quyền năng ngợi khen Đức Chúa Trời

Sự ngợi khen Đức Chúa Trời ở trong miệng họ, Thanh gươm hai lưỡi bén ở trong tay họ,7 Đặng báo thù các nước, Hành phạt các dân; 8 Đặng trói các vua chúng nó bằng xiềng, Và  đóng trăng các tước vị chúng nó; 9 Để thi hành cho chúng nó sự án đã chép. Các thánh Ngài được vinh hiển ấy. Ha-lê-lu-gia! (TT 149:5-9)

 

Ngợi khen là chúc tụng, là tôn vinh, là rao truyền cảm tạ, là ca hát lớn tiếng, là cầu khẩn, là thờ phượng và là thuật lại kỷ niệm Đức Chúa Trời. Vậy thì sự nghiệp của đời người cảm nhận được mục đích tối thượng là ngợi khen Đức Chúa Trời !

Mục sư Nguyễn Võ Khánh Giám 

 

Ý kiến bạn đọc (0)
Các bài viết khác
Mới đăng
Xem nhiều nhất
GIÁO HỘI BÁP-TÍT VIỆT NAM

Mạng Lưới Giáo Hội Báp-tít Việt Nam là một kênh truyền thông của Giáo Hội nhằm kết nối các Hội Thánh Báp-tít địa phương khắp nơi để kết hợp rao truyền tin lành và mong đợi kết quả cho Cứu Chúa Giê-Su.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: A11 KDC Bách Khoa, Phường Phú Hữu
Quận 9, TP.HCM

Điện thoại: 08-6678-2754

Email: vanphongghbtvn@gmail.com

Hotline: 098.935.2340 - 0994620831

Website: www.giaohoibaptitvietnam.org

Facebook: Giáo Hội Báp-tít Việt Nam

Theo dõi